KAS YRA PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ STEBĖSENA? 

Profesinio orientavimo paslaugų stebėsena – tai ugdymo karjerai stebėsenos subjektų* vykdoma nuolatinė bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių** profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) sistemos, būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, remiantis turimais duomenimis ir rodikliais. Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugų stebėsena suprantama ir kaip vientisa bei integrali valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos dalis. Pagrindinis jos tikslas - sudaryti prielaidas kokybiškai funkcionuoti ugdymo karjerai sistemai, optimaliai paskirstyti žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius. Taip pat analizuoti ir vertinti ugdymo karjerai sistemos būklę ir pokyčius, prognozuoti ugdymo karjerai sistemos kaitą. 

* LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jos įgaliotos institucijos, savivaldybių administracijos ir jų įgaliotos institucijos, bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos.

** Išskyrus besimokančiuosius pagal pradinio ugdymo programą ir pagal profesinio mokymo programą besimokančius mokinius, kurie stodami turėjo aukštesnį už vidurinį išsilavinimą.

 

STEBĖSENOS DUOMENŲ RINKIMAS IR TEIKIMAS

Stebėsenos duomenis renka Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA). Duomenys renkami už praėjusius mokslo metus einamųjų mokslo metų spalio–sausio mėnesiais per Ugdymo karjerai stebėsenos informacinę sistemą (UKSIS). Sistema skirta ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio įgyvendinimui, ugdymo karjerai stebėsenos duomenų įvedimui, rodiklių stebėjimui, duomenų/statistikos ir ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių analizei. UKSIS yra Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS), kurią administruoja Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), dalis.

UKSIS naudotis gali registruoti ŠVIS naudotojai (bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, savivaldybių administracijų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, jos įgaliotų institucijų darbuotojai), atsakingi už ugdymo karjerai stebėsenos duomenų pildymą, tvirtinimą, peržiūrą arba analizę. Bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos UKSIS turi pateikti duomenis apie karjeros paslaugas gaunančius mokinius, dirbančius karjeros specialistus, jų išsilavinimą ir kt. aktualią informaciją. Iš viso - 11 rodiklių. Remiantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V–1334 įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo“, profesinio orientavimo paslaugų švietimo įstaigoje stebėsenos duomenis teikia ir skelbia švietimo įstaigoje dirbantis karjeros specialistas.  

 

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

 

STEBĖSENOS ATASKAITOS

 

Dalintis: