Tikslas

Padėti mokiniams atskleisti savo ateities viziją, suformuluoti įvairių gyvenimo sričių tikslus ir numatyti būdus, kaip jų siekti.


Mokinio pasiekimai

Kels gyvenimo tikslus remiantis asmenine ateities vizija.

Vizija tarptautinių žodžių žodyne (2005) (lot. visus) apibrėžiama kaip ,,menamas vaizdas, regėjimas, fantazijos sukurtas paveikslas, ko nors įsivaizdavimas (vaizdinys) ar svajonė“. Ateities vizija, arba svajonė, kad ir kaip nemoksliškai skambėtų šis terminas, yra labai svarbi sudedamoji karjeros tikslų formulavimo proceso dalis. Tik svajodamas žmogus yra visiškai atviras ir nuoširdus sau. Todėl ugdant mokinius karjerai reikia skatinti juos svajoti ir šiose svajonėse įžvelgti tikruosius savo gyvenimo bei karjeros tikslus.

Ateities vizijos gali būti kuriamos, integruojant ugdymą karjerai ir gimtosios arba užsienio kalbos dalykus. Kadangi svajonės yra ganėtinai privati sritis, nagrinėjant asmeninės vizijos temą, reikia būti itin atidiems bendravimo etikos požiūriu, atsižvelgti į tai, koks grupėje vyrauja psichologinis klimatas.

Karjeros plano kūrimo pagrindas ir esminis orientyras karjeros kelyje yra žmogaus karjeros tikslas, apibrėžiamas kaip ,,apibendrintas rezultato, kurį asmuo numato ir kurio siekia, vaizdas“ (Laužackas, 2005). Nagrinėjant karjeros ir gyvenimo tikslų kėlimo bei derinimo temą, akcentuotini trys esminiai aspektai: tikslų ir asmeninės vizijos ryšys; visų gyvenimo sričių tikslų dermė; tikslų formulavimo principai.

Kadangi karjera yra tik viena iš žmogaus gyvenimo sričių, karjeros tikslai negali būti atsieti nuo kitų gyvenimo sričių tikslų. Tik jų dermė sukuria sąlygas asmenybei save realizuoti ir pasitenkinti tiek karjera, tiek gyvenimu apskritai.

Ugdant mokinių gebėjimą kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, akcentuojama būtinybė įvertinti (visada) ribotus laiko, energijos bei kitus išteklius. Žmogaus vertybės ir gyvenimo prioritetai lemia, kuri sritis bus laikoma svarbiausia, prie kurios bus derinami kitų sričių tikslai. Bėgant metams prioritetai keičiasi (pavyzdžiui, šeima gali tapti svarbesnė už karjerą, pašlijusi sveikata gali iš esmės perrikiuoti visus prioritetus), tad mokiniai turi suvokti, kad reikia nuolat peržiūrėti ir derinti karjeros eigoje visas gyvenimo sritis ir tikslus.

Gebėjimas tinkamai formuluoti tikslus naudingas ne tik planuojant karjerą, bet ir kitose veiklose: mokantis, planuojant laisvalaikį, rūpinantis namais ar savo sveikata.

Tema pradedama pokalbiu apie ateities vizijos ir tikslų vaidmenį žmogaus gyvenime. Galima drauge analizuoti pasirinktą vieną ar kelias sentencijas. Pavyzdžiui:

 • „Logika nuves tave nuo A iki B. Vaizduotė – visur.“ Albertas Einšteinas
 • „Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų.“ Paulas Koelas
 • „Jeigu galite apie tai svajoti, tai galite ir padaryti“. Voltas Disnėjus
 • „Savo tikslu pasirinkime aukščiausiąjį gėrį, prie kurio veržtumės, į kurį žvelgtume atlikdami kiekvieną darbą – kaip jūrininkai, nusistatantys kryptį pagal kokią nors žvaigždę. Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas.“ Seneka.

Temos nagrinėjimo nuoseklumas išreiškiamas potemių eile:
1) ateities vizija;
2) gyvenimo sritys;
3) gyvenimo ir karjeros tikslai.

1) Aptariant ateities vizijos potemę, mokiniai kviečiami svajoti apie savo ateitį ir pasidalinti savo vizijomis su kitais (jei yra tam palankus psichologinis mikroklimatas). Primenamas faktas, kad svajojant smegenys skatinamos gaminti daugiau hormono dopamino, kuris suteikia laimės, džiaugsmo pojūtį. Svajonės žadina žmogaus kūrybines galias, o ateities vizijoje randame atsakymą apie tai, ko verta siekti.


Išryškinti karjeros viziją padeda skaitmeninė užduotis „Autoportretas darbe“. Galima surengti „Autoportretų darbe“ parodą ir jos aptarimą.

Užduotis: Autoportretas darbe


2) Analizuojant žmogaus gyvenimo sritis ir su kiekviena iš jų siejamus lūkesčius, akcentuojama, kad jų darna užtikrina žmogaus gyvenimo kokybę. Vienu metu siekiame keleto skirtingų tikslų, kurie turi derėti tarpusavyje.

Skaitmeninė užduotis „Gyvenimo sritys ir tikslai“ padeda išryškinti mokiniui svarbių sričių tikslus ir konkrečius veiksmus, kaip jų pasiekti.

 

Užduotis:Gyvenimo sritys ir tikslai

 

Rekomenduojama atlikti užduotį „LEGO Statyba“, kuri leidžia mokiniams žaidybinėje situacijoje patirti, kaip sudėtinga vienu metu siekti nederančių, vienas kitam prieštaraujančių tikslų.

3) Gyvenimo ir karjeros tikslų potemėje akcentuojami tikslų formulavimo principai, aptariami skirtingos trukmės tikslai (artimi, vidutinės trukmės ir tolimi). Atliekama skaitmeninė užduotis „Laiptai svajonės link“, kuri padeda mokiniams įsivardyti savo tolimus ar vidutinės trukmės tikslus ir numatyti žingsnius, vedančius jų link.

Užduotis: Laiptai svajonės link


Galima atlikti užduotį „Gyvenimo tikslų įvairovė“, leidžiančią mokiniams bendrai diskutuoti apie tikslus ir jų prasmingumą.

Pritaikymas

Mokiniai skatinami kalbėtis apie savo ateities viziją ir tikslus su šeimos nariais ir kitais artimais žmonėmis. Mokiniams gali būti skiriama užduotis paimti interviu iš savo artimo suaugusio žmogaus apie jo paauglystės svajones, tikslus ir jų siekimą.

 

Refleksija

Atliekama skaitmeninė užduotis „Vizijų lenta“, kurios tikslas – apjungti į vieną paveikslą su įvairiomis gyvenimo sritimis siejamas svajones ir tikslus. Galima surengti „vizijų lentų“ parodą ir aptarimą.

Užduotis: Vizijų lenta

Pokalbis, diskusija, darbas grupėmis, vaidmenų žaidimai. Asmeninės vizijos kūrimo potemę galima integruoti į gimtosios kalbos ir dailės pamokas.

 

Užduotis „Gyvenimo tikslų įvairovė“

 

Tikslas – sudaryti mokiniams galimybę grupėje aptarti gyvenimo tikslų įvairovę ir jų sąsajas.
 

Tikslinė grupė – 5–8 klasių mokiniai
 

Grupės dydis – 15–30 mokinių
 

Užduoties atlikimo laikas – apie 30 minučių
 

Reikalingos priemonės: popieriaus lapai, seni spalvoti žurnalai, žirklės, klijai, rašikliai.
 

Užduoties atlikimo eiga

Mokytojas suskirsto mokinius į grupes po 4–6. Kiekviena grupė susėda ratu prie jai skirto stalo. Ant stalo padedamos užduočiai atlikti reikalingos priemonės.
 

Mokytojas skelbia užduotį: „Kiekvienas žmogus yra unikalus, jo gyvenimo tikslai – taip pat. Šiandieną pasimokysime kelti ir derinti gyvenimo tikslus. Lapo viduryje užrašykite: GYVENIMO TIKSLAI, o aplinkui šį žodžių junginį išdėstykite (galite piešti, rašyti, klijuoti ir t. t.) tuos tikslus, kurie, grupės nuomone, yra prasmingi. Pavyzdžiui, gyvenimo tikslai gali būti tokie: „išrasti vaistus nuo onkologinių ligų“, „užauginti penkis vaikus“, „tapti žinomu aktoriumi“ ir t. t. Šiam darbui skiriama 15 minučių.“

 

Mokiniai grupėse kuria gyvenimo tikslų plakatus. Po 15 minučių kiekviena grupelė pristato savo kūrinį, komentuodama, kodėl jų grupei atrodė svarbūs būtent tokie gyvenimo tikslai. Mokytojas atkreipia dėmesį į tikslų formuluotes.

 

Apibendrindamas mokytojas klausia:

 • Kurie iš įvardytų gyvenimo tikslų tinka jums asmeniškai? Kuriems tikslams siekti galėtumėte skirti savo laiko ir jėgų?
 • Kaip gyvenimo tikslai susiję su žmogaus vertybėmis?
 • Kaip suderinti kelis gyvenimo tikslus?
 • Kodėl žmonėms dažnai būna sunku įvardyti savo gyvenimo tikslus?

Stebėsena. Mokytojas stebi grupių darbą, pataria, paaiškina, jei dirbantiesiems grupėje kyla klausimų.

 

Vertinimas. Grįžtamasis ryšys užtikrinamas žodžiu, įvertinant mokinių pastangas ir darbo grupėje pasiektą rezultatą.

 

Užduotis „LEGO statyba“

 

Tikslas – sudaryti mokiniams galimybę žaidybinėje situacijoje patirti, kaip sudėtinga vienu metu siekti nederančių, vienas kitam prieštaraujančių tikslų.
 

Tikslinė grupė – 7–8 klasių mokiniai.
 

Grupės dydis – 15–30 mokinių.
 

Užduoties atlikimo laikas – apie 25 minutes.
 

Reikalingos priemonės: LEGO (arba panašios) kaladėlės (2–3 komplektai), kortelės, ant kurių užrašyti slapti tikslai (2–3 komplektai) (1.2 priedas).
 

Užduoties atlikimo eiga

Mokytojas suskirsto mokinius į dvi arba tris grupes (grupėje turi būti ne mažiau kaip 7, bet ne daugiau kaip 10 žmonių). Kiekviena grupelė susirenka prie jai skirto stalo. Ant stalo išdėliojamos LEGO kaladėlės.
 

Mokytojas skelbia užduotį:

 

,,Jūsų užduotis – per 15 minučių iš kaladėlių pastatyti bendrą grupės pilį. Tačiau kad būtų įdomiau, kiekvienas iš Jūsų gausite slaptą tikslą, kurio žūtbūt turėsite siekti. Išlaikykite savo tikslą paslaptyje iki pat užduoties pabaigos. Tai nebus sunku, nes papildoma sąlyga visiems yra statyti pilį tyloje. Jums draudžiama kalbėtis, jei būtina ką nors pasakyti, naudokite gestus ir mimiką.“

 

Mokytojas kiekvienos grupelės nariams išdalija slaptus tikslus, t. y. korteles, ant kurių užrašyti skirtingi tikslai. Skelbiama statybų pradžia.

 

Mokiniai stato pilis, mokytojas stebi procesą ir nuolat primena, kiek liko laiko. Mokytojas gali filmuoti grupių darbą. Peržiūrint filmuotą medžiagą, užduoties aptarimas būtų dar efektyvesnis.

 

Sutartu laiku mokiniai turi baigti statybos darbus. Svarbu neleisti mokiniams liestis prie pilies po to, kai duotas ženklas baigti (visada yra norinčiųjų paskutinę minutę pakoreguoti pilį pagal savo slaptą tikslą).

 

Mokytojas kviečia aptarti užduoties atlikimo procesą ir rezultatą. Jis klausia:

 • Kaip jautėtės statydami pilį? Gal kas nors Jums buvo netikėta, keista?
 • Ar Jums pavyko pasiekti savo slaptą tikslą?
 • Kaip manote, kokie buvo kitų Jūsų grupės narių tikslai? (Klausiama apie kiekvieną konkretų žmogų. Grupės nariai bando atpažinti jo slaptą tikslą ir argumentuoja savo nuomonę.)
 • Ko galime pasimokyti iš šios užduoties? Kas nutiktų, jei Jūsų gyvenimo ir karjeros tikslai taip prieštarautų vienas kitam? Pafantazuokime, kokie jie galėtų būti...

Kiti tos pačios užduoties atlikimo variantai (kaip kitaip galima organizuoti užduotį)

Galima naudoti kitokias priemones, pavyzdžiui, paprastas medines kaladėles, tačiau susineriančios LEGO (arba panašios) kaladėlės šiai užduočiai tinka labiausiai.
 

Stebėsena. Mokytojas stebi mokinių veiklą, fiksuoja slaptų tikslų siekimą atskleidžiančius elgsenos momentus, kuriuos galės pristatyti kaip pavyzdžius užduoties aptarimo metu.

 

Vertinimas. Grįžtamasis ryšys teikiamas žodžiu, įvertinant konstruktyvų mokinių aktyvumą, jų įžvalgas ir argumentus aptariant užduotį.

Per įvairias nepamokines veiklas mokiniai įtvirtina įgūdį kelti tikslus ir numatyti jų siekimo etapus. Kūrybinėse veiklose mokiniai turi galimybę įvairiais būdais atskleisti ir išreikšti savo svajones bei ateities vizijas.

 • Apibūdina asmeninės vizijos ir gyvenimo tikslų sampratas.
 • Svajoja ir modeliuoja savo ateities viziją.
 • Įvardija 3-5 gyvenimo sritis.
 • Išvardija 5 tikslų formulavimo principus.
 • Formuluoja savo gyvenimo tikslus ir numato jų siekimo veiksmus.

Trumpas filmas apie tikslus:
Kaip nusistatyti savo tikslus, kad juos pasiektum?:

nuoroda

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: