Tikslas

Padėti mokiniams susipažinti su darbo pasaulio ypatumais: darbo reikšme, profesijų įvairove, XXI a. darbuotojo kompetencijomis.


Mokinio pasiekimai

Pažįsta pagrindinius darbus, profesijas, jų tipus, darbų tipus ir bendrai domisi darbo pasauliu.

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia žmogui gausybę reikalavimų jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Kompetencija – tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas gebėjimas atlikti užduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus (Kompetencijų ugdymas. Nuoroda).

Įgūdis – ilgalaikiu kartojimu išmoktas ir automatizuotas veiksmas arba veikla (veiksmų visuma). Pagal atliekamų veiksmų pobūdį įgūdžiai skirstomi į mąstymo (pavyzdžiui, automatizuotas anksčiau spręsto uždavinio sprendimo veiksmas, būdas), kalbėjimo, suvokimo, arba percepcinius (gerai žinomo, ne kartą anksčiau suvokto dalyko savybių automatizuotas jutiminis atspindėjimas), motorinius (automatizuoti judesiai, pavyzdžiui, teksto rinkimas klaviatūra, naudojimasis atsuktuvu ar kitu įrankiu), socialinius (pavyzdžiui, nekalbinio bendravimo). (Bagdonas, 2018)

Mokytojas sveikinasi su mokiniais ir pateikia jiems klausimus:

 • Kokias veiklas jau atlikote iki šios pamokos?
 • Ką veikėte, kur buvote?
 • Kokių profesijų žmones sutikote šiandien ryte?
 • O kokių profesijų atstovai dirbo, kai jūs kietai miegojote?
 • Kaip matote, profesijų atstovų ir jų atliekamų darbų aplink mus labai daug. Pasigilinkime į darbo pasaulį.

Temos nagrinėjimo nuoseklumas išreiškiamas šiomis potemėmis:
1) darbo reikšmė žmogui;
2) darbų ir profesijų įvairovė;
3) profesijų kaita;
4) XXI a. kompetencijos.

1) Potemėje „Darbo reikšmė žmogui“ aiškinamasi, dėl kokių priežasčių žmonės dirba, kokią naudą žmogui ir visuomenei teikia darbas. Rekomenduojama atlikti žaidimą „Kodėl žmonės dirba?“, kuris stiprina mokinių supratimą apie darbą ir jo paskirtį.

2) Analizuojant darbų ir profesijų įvairovę, išskiriamos pagrindinės profesijų sritys, atrandami kiekvienos srities profesijų pavyzdžiai. Užduotis „Man įdomios profesijos“ stiprins mokinių gebėjimus pažinti karjeros galimybes.

Atliekamos skaitmeninės užduotys „Šeimos karjeros medis“.

Užduotis: Šeimos karjeros medis

 


3) Potemėje „Profesijų kaita“ išsiaiškinama, kokie pasaulio procesai ir pokyčiai sąlygoja profesijų pasaulio kaitą.


4) Gilinantis į potemę „XXI a. kompetencijos“, aptariami šiuolaikinės darbo rinkos pokyčius sąlygojantys veiksniai ir aptariamos aktualios kompetencijos.

Pritaikymas

Mokiniai pritaiko įgytas žinias ir gebėjimus, sukurdami bendrą koliažą – kokios ketinamų įgyti profesijų vizijos jų klasėje dominuoja.

Mokiniai klasėje gali parengti plakatą, kuriame atsispindėtų XXI a. darbo pasaulyje svarbios kompetencijos ir jų turimi įrodymai (apibendrinti, ne asmeniniai).

Mokiniai papildo savo žinojimus ir atradimus apie save kaupiamuose karjeros kompetencijų aplankuose.

 

Refleksija

Kartu su mokiniais pamoka apibendrinama šiais teiginiais:

 • Visos profesijos yra vertingos. Geriausia ta, kuri kiekvienam iš mūsų yra asmeniškai įdomiausia, patraukliausia ir labiausiai atitinka mūsų vertybes, gabumus, interesus ir kompetencijas.
 • Kiekviena profesija turi susijusių, giminiškų profesijų. Jos gali būti svarstomos kaip profesijos pasirinkimo alternatyvos.

Diskusija, grupiniai užsiėmimai.

 

Žaidimas „Kodėl žmonės dirba?“


Tikslas – stiprinti mokinių supratimą apie darbo paskirtį.

 

Tikslinė grupė – 5–7 klasių mokiniai.

 

Grupės dydis – neribojamas

 

Užduoties atlikimo laikas: iki 1,5 val.

 

Reikalingos priemonės: rašymo priemonės ir užrašai.

 

Reikalavimai užduoties atlikimo vietai (aplinkai): rami, svarbiausia mokiniui patogi aplinka.

 

Užduoties atlikimo eiga

Pokalbiams skirti rekomenduojama iki 45 min. Mokytojas pristato užduotį: atlikite trumpą apklausą - pasikalbėkite su tėvais, seneliais ir savo draugais (iš viso turėtų būti ne mažiau kaip 5 žmonės) apie darbo paskirtį. Visiems jiems pateikite tą patį klausimą: Kodėl žmonės dirba? Atsakymus užrašykite.

 

Iki 15 min. Apibendrinkite juos, išskirdami tris dažniausiai pasitaikančius atsakymus.

 

Iki 30 min. Visos klasės mokinių atliktų užduočių aptarimas.

 

Stebėsena – mokytojas konsultuoja ir padrąsina mokinius, padeda sugalvoti apklausiamų žmonių sąrašą.

 

Vertinimas – formuojamasis: keliantis mokinių mokymosi motyvaciją, padedantis mokiniams pasijusti tikrais žurnalistais.

 

Aptarimas (30 min.):

 • O ką Jūs patys manote šiuo klausimu?
 • Kokias priežastis įvardijo Jūsų pašnekovai?
 • Kaip manote, kuri priežastis dirbti ir siekti karjeros yra svarbiausia?
 

Užduotis „Man įdomios profesijos“

 

Tikslas – patobulinti mokinių gebėjimus pažinti karjeros galimybes.
 

Tikslinė grupė – 7–8 klasių mokiniai.
 

Grupės dydis – 15-30 mokinių.
 

Užduoties atlikimo laikas: iki 1,5 val.
 

Reikalingos priemonės:
 

Reikalavimai užduoties atlikimo vietai (aplinkai): įprasta klasės aplinka, kurioje veikia WI-FI ir mokiniai gali darbuotis savo mobiliuosiuose įrenginiuose.
 

Užduoties atlikimo eiga

Užduotis atliekama keliais etapais.

I etapas - informacijos peržiūra. Iki 45 min.

 

Mokytojas paprašo mokinių peržiūrėti įvairią informaciją, susijusią su profesijos
pasirinkimu, jos tinkamumu. Daug testų ir tekstinės bei vaizdinės informacijos apie
profesijas rasite internetiniuose puslapiuose:
Nuoroda ir Nuoroda .
 

II etapas - apmąstymas. Iki 20 min.
Mokytojas prašo mokinių pamąstyti, kokios profesijos juos sudomino ir kodėl. Gali 
padėti metodas „tinklo nėrimas“. Lapo viduryje mokiniai užrašo: „man įdomios profesijos“. Aplink prašoma „nerti tinklą“, t. y. įrašyti profesijas ir viską, su kuo mokiniams siejasi šios profesijos. Informacija turi būti susijusi loginiais ryšiais.
 

III etapas - pristatymas ir aptarimas. Iki 20 min.
 

Mokytojas paprašo mokinių pakabinti savo tinklus ant sienos. Aptariami jų darbų rezultatai.

 

Stebėsena – mokytojas stebi dirbančius mokinius, teikia techninę ir pedagoginę pagalbą individualiai iškilusioms problemoms, akcentuoja dažniausiai mokiniams kylančius klausimus.

 

Vertinimas – mokytojas skatina mokinius už atsakingai renkamą informaciją ir jų galutines įžvalgas.

 

Aptarimas (5-7 min.). Užduoties aptarimui mokytojas suskirsto mokinius į grupeles, vėliau darbo grupių rezultatai pristatomi visos klasės mokiniams:
Aptarkite ir sudarykite jūsų grupei įdomiausių profesijų sąrašą. Tuomet pasiskirstykite 
profesijas ir pagalvokite, kaip galite savo bendramoksliams papasakoti apie jums įdomias profesijas. Galbūt parengsite pasakojimą, suvaidinsite, o gal sudarysite kryžiažodį, kurį spręsdami, visi sužinosite daugiau? Sėkmės.

Mokiniai susipažįsta su profesijų įvairove per pažintinius vizitus į įmones. Itin vertingas šia prasme yra profesinis veiklinimas, suteikiantis galimybę pažinti ir išbandyti profesijas realioje darbo aplinkoje.

 • Mokiniai pažįsta įvairius darbus, profesijas ir jų tipus. Gali įvardyti mažiausiai po 5 pavyzdžius.
 • Savais žodžiais 4-6 sakiniais paaiškina, kodėl svarbu suvokti darbo ir karjeros prasmę.
 • Gali pateikti mažiausiai 3 įrodymus, kaip keitėsi darbo pasaulis.

Nuobodžiausių profesijų sąrašas: Nuoroda

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: