LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO SISTEMA 

LR Lietuvos švietimo įstatyme (2011) apibrėžta, kad profesinis mokymas yra sudėtinė Lietuvos švietimo sistemos dalis, o jos paskirtis – padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje. Pagal LR Profesinio mokymo įstatymą (2018), profesinis mokymas skirstomas į pirminį ir tęstinį, gali būti organizuojamas mokykline ir pameistrystės formomis.  

Pirminis profesinis mokymas skirtas ne jaunesniems kaip 14 metų amžiaus asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Mokymasis, priklausomai nuo pasirinktos mokymo programos, paprastai trunka nuo 1 iki 3 metų. Mokiniai (turintys ir specialiųjų ugdymosi poreikių) turi galimybių kartu su profesine kvalifikacija įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Absolventai, profesinio mokymo įstaigose įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiesiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai. Tęstinį profesinį mokymą Užimtumo tarnyba dažniausiai rekomenduoja asmenims, norintiems patobulinti savo turimą, arba įgyti naują kvalifikaciją ir tokiu būdu tapti patrauklesniam darbo rinkoje.  

Statistikos departamento duomenimis, 2022–2023 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 53 profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal pirminio profesinio mokymo programas mokėsi 26,8 tūkst. mokinių. Kartu su profesija įgyti vidurinį išsilavinimą siekė 13,5 tūkst., arba 50,5 proc. profesinio mokymo įstaigų mokinių. Pamažu populiarėja ir pameistrystė – profesinio mokymo organizavimo būdas, kuomet mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje - pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį. Šią mokymosi formą (minimali trukmė – 2 mėn.) pasirinkę mokiniai už mokymąsi gali gauti atlygį, o ją užbaigusiųjų įsidarbinimo rodikliai – žymiai aukštesni. Profesinio mokymo organizavimo formą iš mokyklinės į pameistrystės bet kuriuo metu gali keisti patys profesinio mokymo įstaigų mokiniai, o priimantį darbdavį gali padėti susirasti profesinės mokyklos. Valstybė pastarosioms kaip paskatą raginti rinktis pameistrystę skiria 25 proc. didesnį mokinio krepšelį.

Išsami informacija apie profesinio mokymo įstaigas, mokymo programas, atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas skelbiama LAMA BPO, AIKOSKPMPC ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje, skirtame profesiniam mokymui www.igykprofesija.lt.  

 

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  

 

Dalintis: