Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Kuriant karjerą, svarbu gerai pažinti save. Savo asmeninių savybių, vertybių, interesų, gabumų įvardijimas ir vertinimas padeda pasirinkti tinkamiausią karjeros sritį.


Įvadas

Bet kuri kelionė, ypač jei ji sudėtinga ir kupina netikėtumų, reikalauja iš keliautojo puikiai save pažinti. Kuria kryptimi man geriausia judėti? Kokios mano galimybės sėkmingai įveikti numatytą maršrutą? Kas galėtų būti mano pakeleiviai? Šie ir panašūs klausimai kyla pasirengusiems į rimtą žygį. Juk karjera – pati ilgiausia ir sudėtingiausia tavo kelionė, kurios pirmuosius žingsnius žengi jau dabar. Savęs pažinimas – būtina karjeros sėkmės sąlyga.

Pažįstant save svarbu kurti objektyvų savęs vaizdą: pripažinti ir įvardyti tiek teigiamas, tiek tobulintinas savo savybes. Teigiamų savybių įvardijimas sustiprins pagarbą sau ir savivertę, o tobulintinos savybės rodys asmenybės keitimosi, savikūros kryptį.

Pagrindinė dalis

Kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau tiksliai apibūdina save, sakydamas: „Aš esu...“, perteikia savo jausmus, tardamas: „Aš jaučiu...“, išreiškia nuomonę žodžiais: „Aš manau...“. Kas gi tas „aš“? Pasak amerikiečių filosofo, psichologo V. Džeimso, „aš“ apima visas asmenybės savybes, sujungdamas jas į unikalią ir vientisą visumą. O kai „aš“ pažįsta save, atsiranda žodelis „mano“, skirtas kuriai vienai asmenybės daliai, vienam savęs pažinimo aspektui įvardyti. Pavyzdžiui, kai žmogus analizuoja savo būdą, jis įvardija: „mano būdo bruožai.“ Kai žmogus („aš“) galvoja, ką yra pasiekęs, jis taip ir įvardija: „mano pasiekimai.“ Gali būti daugybė savęs pažinimo aspektų.

„Aš“ ir „mano“ – savęs pažinimo aspektų įvairovė

Renkantis karjerą yra svarbūs visi savęs pažinimo aspektai – ne tik profesiniai polinkiai ir interesai, bet ir asmenybės savybės, vertybės, gabumai, kompetencijos. Kuo geriau save pažinsi, kuo išsamesnis bus tavo savęs vaizdas, tuo lengviau priimsi su karjera susijusius sprendimus.

Užduotis: Jeigu būčiau...

Netikėtas, neįprastas žvilgsnis į save padeda geriau save pažinti.

Kuriant karjerą itin reikšmingos yra asmeninės savybės, vertybės, interesai ir gabumai.

Asmeninės savybės

Dažniausiai jauni žmonės, paprašyti trumpai apibūdinti savo asmenybės savybes, vardija: draugiškas (-a), komunikabilus (-i), linksmas (-a)... Ir... tyla... Tiesiog pritrūksta žodžių ar gilesnio supratimo apie save.

Užduotis: Mano asmeninės savybės

Atlik skaitmeninę užduotį „Mano asmeninės savybės“. Ši užduotis padės suvokti, kokia įvairiapusė ir įdomi asmenybė esi.

 

Vertybės

Vertybės – tai svarbiausi principai, kuriais vadovaujamės gyvenime. Vertybės tarytum programuoja visą žmogaus veiklą, lemia jo elgesį. Iš kur žmogus jas turi?

Vertybės nėra įgimtos. Vertybės susiformuoja aplinkoje, kurioje žmogus auga. Vertybių sistemos pradžia – šeima, artima vaiko aplinka, netgi televizijos laidos ir animaciniai filmai, kuriuos vaikas žiūri. Žmogus, bręsdamas intelektualiai, stebi, kartais kopijuoja jam reikšmingų asmenų (tėvų, mokytojų, draugų) elgesį ir perima dalį jų vertybių. Besiformuojančiai vertybių sistemai įtakos turi įvairiausi kultūros produktai (filmai, spektakliai, masinės šventės), religija, įstatymai ir kt. Kai žmogus visiškai subręsta, jis ima pats formuoti savo vertybių sistemą, pats renkasi, kas jam svarbiausia gyvenime. Todėl kartais nutinka, kad vaikų vertybės iš esmės nesutampa su tėvų arba bendramokslių vertybėmis. Iš čia tas posakis: balta varna...

Užduotis: Mano vertybės

Renkantis karjerą itin svarbu įvardyti savo vertybes kaip pagrindinį gyvenimo orientyrą. Tam skirta skaitmeninė užduotis „Mano vertybės“.

 

Interesai

Interesas suteikia kryptį asmens veiklai, padeda suvokti ir pažinti naujus dalykus. Turbūt pastebėjai, kad daug lengviau mokytis dalykų, kurie domina, traukia, kuriais esi suinteresuotas. Lygiai tas pats yra ir karjeroje: jei žmogus užsiima jį dominančia veikla, jis patiria savirealizacijos pilnatvę, jo karjera klostosi tarsi savaime. Jei žmogus abejingas savo karjeros veiklai (arba dar blogiau – negali jos pakęsti), jo karjeros kelias yra sunkiai įveikiamas, o gyvenimo prasmė netenka svarbios sudedamosios dalies – savirealizacijos darbe. 

Užduotis: Man patinka / nepatinka...

Interesai turi esminę įtaką žmogaus karjeros kelio pasirinkimui, todėl svarbu laiku juos atpažinti. Tai galima padaryti tiesiog apmąstant, kokia veikla teikia malonumą, o kokiai atlikti reikia daug valios pastangų. Tam skirta skaitmeninė užduotis „Man patinka / nepatinka...“.

 

Gabumai

Gabumas – tai asmens pajėgumas įgyti kompetencijų, lemiančių vienokios ar kitokios veiklos sėkmę. Asmens gabumai yra įgimti, tačiau jie nėra statiški ir nuolat kinta bei kokybiškai vystosi per praktinę veiklą. Jei įgimtų gabumų laiku nepastebėsime ir jų neplėtosime, nelavinsime, tai jie gali ir nepasireikšti. 

Dažnai vartojama kita su gabumais susijusi – intelekto – sąvoka. Intelektas – tai atskirų, vienas nuo kito nepriklausančių, gabumų visuma. Tokią intelekto sampratą išplėtojo Harvardo universiteto profesorius Hovardas Gardneris. H. Gardneris, remdamasis neurobiologijos ir neuropsichologijos mokslinių tyrimų išvadomis, sukūrė intelektų įvairovės teoriją, apibrėžiančią aštuonis intelekto tipus. Dominuojantis intelekto tipas (arba kelių tipų kombinacija) – prigimtinė savybė. Ji turi esminės įtakos žmogaus karjeros kelio sėkmei. Todėl kviečiame patyrinėti save būtent šiuo aspektu.

 

Užduotis: Mano gabumai

Kuriant karjerą svarbu objektyviai ir teigiamai vertinti save patį, savo galimybes, pasiekimus ir vietą tarp kitų žmonių – turėti aukštą savivertę. Savivertė yra tavo nuomonė apie save. Ji parodo, ar pats sau patinki, pasitiki savimi ir didžiuojiesi tuo, kas esi.

Aukšta savivertė susijusi su suvokimu, kad visi esame skirtingi ir neprivalome visose srityse būti geriausi. Aukštos savivertės žmonės mąsto pozityviai ir yra pasiruošę išmėginti naujus dalykus. Žmonės, kurių savivertė žema, net nepradėję veiklos mano, kad jiems nepasiseks. Pakeitus mąstymą, galima pakeisti situaciją. Jei kada galvosi „man per sunku“, „man nepavyks“, nustumk tas mintis šalin ir verčiau mąstyk taip: „man pavyks“, „aš galiu“. Ir tau tikrai pasiseks!

 

Pritaikyk!

Kartais gana sunku objektyviai save įvertinti. Tam trukdo nepakankamas arba atvirkščiai perdėtas pasitikėjimas savimi, mokykloje ar šeimoje įgytos etiketės“ („pirmūnas“, „pokštininkas“, „rimtuolis“, „gerutis“ ir pan.), kurios (dažnai ir nepagrįstos) verčia mus priskirti sau būtent tas savybes. Paklausk gerai tave pažįstančių žmonių, ką jie apie tave mano, kokias tavo savybes pastebi, kur ir kaip jos pasireiškia.

  

 

Apibendrink!

Atlikai savo asmeninių savybių, vertybių, interesų, gabumų pažinimui skirtas užduotis. Apibendrink šių užduočių rezultatus ir sukurk savo psichologinį portretą.

 

Užduotis: Psichologinis portretas

 

Įdomu!

Yra šešios pagrindinės interesų sritys. Jas išskyrė ir aprašė psichologas J. Holandas. Jo pagrįstoje karjeros pasirinkimo teorijoje siūloma žmones
skirstyti pagal polinkį į vieną ar kitą pastovų elgesio tipą, išreiškiantį pagrindinius interesus, polinkius, gebėjimus, tinkančius tam tikroms profesijoms.

Skaitykite toliau 

 

Navigacijos blokas

Dalintis: