Įsakymas dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo (galioja nuo 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 7, 8 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas (galioja nuo 2022-09-01)

Nutarimas dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (galioja nuo 2022-08-25)

Įsakymas dėl karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo (galioja nuo 2022-04-26)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (galioja nuo 2017-02-01)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72„ Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 4888). Ugdymo karjerai programa (galioja nuo 2014-01-15; Nustos galioti 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7095) (galioja nuo 2013-12-31)

Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo (galioja nuo 2012-05-31)

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 86-4142) (galioja nuo 2011-08-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 92-4384) (galioja nuo 2011-07-21)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38- 1804) (galioja nuo 2011-07-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140) (galioja nuo 2009-05-12)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-153 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. ISAK 879 „Dėl Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-486) (galioja nuo 2009-01-09)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. ISAK-715 „Dėl mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo” (Žin., 2008; Nr. 35-1260) (galioja nuo 2008-03-28)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 43-1627) (galioja nuo 2008-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. ISAK-362 „Dėl profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169) (galioja nuo 2007-03-18)

Europos socialinė chartija (Žin., 2001, Nr. 49-1704) (galioja nuo 2001-08-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 98-2478) (galioja nuo 1997-10-30)

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija „Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales“ (Žin., 1996, Nr. 30-738) (galioja nuo 1995-09-26)

 

 

Dalintis: