Šios taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi MUKIS sistema. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą.

 

BENDRA INFORMACIJA

 

Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos naudojantis Mokinių ugdymo karjerai informacine sistema (toliau – MUKIS), svetainės adresas www.mukis.lt. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles tam, kad teisingai suprastumėte mūsų požiūrį bei nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

BĮ Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – Valdytojas):
Juridinio asmens kodas 302848387
PVM mokėtojo kodas LT100007095119
Buveinės adresas: Žirmūnų g. 1 B, Vilnius
Tel. (85) 277 2394
El. paštas info@lmnsc.lt
Duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė Janas Karolis
Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas jonas.karolis@lmnsc.lt

Prižiūrinti institucija: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

 

KOKIUS FIZINIŲ ASMENŲ DUOMENIS MES TVARKOME?

 

MUKIS tvarkomi šių naudotojų asmens duomenys:

– Mokinių:
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,  Mokinių registro ID, registracijos sistemoje data, amžiaus grupė, tel. nr., nuotrauka, asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje), gimimo data (siekiant išsiaiškinti, ar prisijungimui prie MUKIS reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas ir/arba kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre), karjeros aplanko dokumentai (gyvenimo aprašymas (CV), diplomai, pažymėjimai ir kt.), mokykla, klasė / grupė, užduočių ir skaitymo uždaviniai, užduočių sprendimai, progreso ir užduočių vertinimai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

– Mokytojų, pedagogų:
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data (kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre), asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje), registracijos sistemoje data, nuotrauka, Pedagogų registro ID, įstaiga ir pareigos, tel. nr., įstaigos, kurioje mokytojas, pedagogas dirba, kodas (iš Švietimo, mokslo ir sporto institucijų registro).

– Mokinių tėvų arba globėjų:
Vardas, pavardė (kai tėvai ar globėjai patys registruojasi aplinkoje), elektroninio pašto adresas,  registracijos sistemoje data, tel. nr., gimimo data (kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre), vaikai.

Kitus Jūsų asmens duomenis, gaunamus iš Mokinių registro, Pedagogų registro, mes tvarkome kaip Duomenų tvarkytojas pagal atitinkamai su duomenų valdytoju BĮ „Nacionalinė švietimo agentūra“ pasirašytą (-as) sutartį (-is). Kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi Mokinių registre, Pedagogų registre, galite sužinoti BĮ „Nacionalinė švietimo agentūra“ adresu https://www.nsa.smm.lt/.

Be jūsų pateikiamos informacijos, slapukų pagalba renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine. Mes galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu. 

Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

– Įrenginio informaciją, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai;
– Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų taisyklės pateikiamos toliau).

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Tuo atveju, kai registruojasi mokiniai ir karjeros specialistai, yra tikrinama Mokinių registre, Pedagogų registre, ar besiregistruojantis asmuo yra registruotas Mokinių registre, Pedagogų registre.

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

 

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis, priklauso nuo Jūsų pasirinktų MUKIS paslaugų, taip pat nuo pateiktų duomenų apimties ar kanalo, kuriuo duomenys buvo pateikti.

Jūsų duomenys gali būti gaunami iš Mokinių registro, Pedagogų registro.

Jūsų duomenys taip pat gali būti Jūsų pačių pateikiami registracijos prie MUKIS metu ar kitais toliau nurodytais būdais:

— Mokinių ir karjeros specialistų duomenis gauname registracijos prie MUKIS metu;
— Tėvų ar globėjų duomenis gauname iš tėvų ar globėjų, kai jie registruoja MUKIS savo vaikus iki 14 metų amžiaus, arba tėvų ir globėjų duomenis gauname iš mokinių, turinčių 14 ir daugiau metų, kai registracijos metu pats mokinys nurodo tėvų ar globėjų duomenis;
— Mokinių iki 14 metų amžiaus duomenis gauname iš jų tėvų ar globėjų, kai jie vaiką registruoja MUKIS;
— Kai paskambinate nurodytu numeriu į klientų aptarnavimo centrą;
— Kai registruojatės į MUKIS skelbiamus renginius;
— Kai parašote užklausą el. paštu ar užpildote užklausos formą tinklalapyje www.mukis.lt;
— Slapukų pagalba, jeigu sutinkate, kad jie būtų išsaugoti Jūsų įrenginyje.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie:
— Jūsų sutikimas, duotas registracijos metu prieš pradedant naudotis MUKIS sutinkant su šiomis Taisyklėmis. Registracijos metu patvirtindami, jog sutinkate su šiomis Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtinate, kad sutinkate, jog nurodyti Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse numatytais tikslais bei pagrindais, taip pat, kad šis sutikimas yra duodamas laisva valia. Patvirtindami, jog sutinkate su šiomis Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, jog norite MUKIS paslaugomis naudotis laisva valia ir suprantate, kad neturėdami Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo, negalėtume Jums teikti MUKIS paslaugų;
— Jūsų sutikimas gauti mūsų elektroninius pranešimus (tiesioginės rinkodaros tikslu);
— Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo;
— Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas, pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus ir pan.).

 

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

— Naudojimosi MUKIS svetaine bei jos administravimo tikslu (registracija prie mokymosi aplinkos MUKIS, paskyros sukūrimas, naudotojo identifikavimas, naudojimasis mokymosi turiniu, mokinių mokymosi progreso ir užduočių vertinimas, vartotojų užklausos);
— Tiesioginei rinkodarai, jeigu davėte sutikimą ir esate vyresnis negu 14 metų arba buvo gautas tėvų ar globėjų sutikimas. Jeigu Jūs nenorite gauti rinkodaros informacijos, galite bet kuriuo metu jos atsisakyti paspausdami elektroniniame laiške atsisakymo nuorodą ar mums parašydami bendruoju el. pašto adresu sistema@mukis.lt;
— Reagavimo į užklausą tikslu;
— MUKIS svetainės ir jos turinio bei veikimo tobulinimui analizuojant slapukų gautą informaciją;
— Teisės aktų nustatytų prievolių ir profesinių standartų atitikties vykdymui.

 

KOKIAIS PRINCIPAIS VADOVAUDAMIESI TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

 Tvarkydami asmens duomenis laikomės šių asmens duomenų tvarkymo principų:
— asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis (apibrėžtumo ir teisėtų tikslų principas);
— asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
— asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas (tikslumo principas);
— asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina apibrėžtiems tikslams pasiekti, jiems rinkti ir toliau tvarkyti, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys (duomenų kiekio mažinimo principas);
— asmens duomenys saugomi tiek, kiek būtina siekiamiems tikslams pasiekti (saugojimo trukmės apribojimo principas);
— asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems mūsų darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų funkcijoms ir pavedimams atlikti (vientisumo ir konfidencialumo principas).
— mes atsakome už visų duomenų apsaugos principų laikymąsi ir savo atitikties įrodymą, asmens duomenis tvarkome tinkamai, vedame duomenų tvarkymo įrašus (atskaitomybės principas).

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.).

— Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti individualizuotus pasiūlymus, saugosime 1 metus nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros;
— Jūsų naudojimosi MUKIS duomenis saugosime 1 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo, kuriuo laikomas prisijungimas prie Jūsų paskyros, išskyrus mokinio vardą, pavardę, mokymosi progreso ir užduočių įvertinimą, karjeros specialisto vardą, pavardę, kurie saugomi tiek laiko, kiek reikia ugdymo procesui užtikrinti arba kiek laiko reikalauja teisės aktai;
— Reagavimo į užklausą tikslu – 1 metus nuo užklausos gavimo;
— Atsiliepimų naudojimo Duomenų valdytojo komunikacijoje tikslu – 2 metus nuo sutikimo gavimo;
— Interneto svetainės ir jos turinio bei veikimo tobulinimo tikslu – žr. slapukų sąraše esančius saugojimo terminus.

 

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

Mes skiriame itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

 

KAM JŪSŲ DUOMENYS TAMPA PRIEINAMI?

 

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, rinkodaros, teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina atlikti mūsų funkcijas ir įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai. Šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams / tvarkytojams: 
— duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., serverių nuomotojams, kitiems IT paslaugas teikiantiems asmenims, auditoriams, konsultantams, kitiems būtinas paslaugas teikiantiems asmenims ir pan.);
— Nacionalinei švietimo agentūrai, valdančiai Mokinių, Pedagogų ir Švietimo ir mokslo įstaigų registrus (Mes kaip šiuose registruose esančių duomenų tvarkytojas tik peržiūrime šių registrų duomenis, tačiau jų nesaugome);
— Karjeros specialistams, kurie sukūrę savo mokinių grupes, gali matyti į grupes įtrauktų mokinių užduočių atlikimą / sprendimus, įvertinimus;
— Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant kitų teisėtų tikslų. 

Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.  Duomenų tvarkytojai, kuriems mes perduodame Jūsų duomenis ar sudarome prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama teisės aktų, kai yra laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų dėl duomenų perdavimo ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo. 

Atvejai, kada mes galime atskleisti / perduoti Jūsų informaciją kitoms šalims (duomenų gavėjams):
— norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
— norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
— norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jo grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
— Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz., Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

 

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

 

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
— žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
— susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
— reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius savo asmens duomenis (teisė ištaisyti);
— reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);
— reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
— bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
— teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, el. p. ada@ada.lt.

 

KUR KREIPTIS?

 

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu jonas.karolis@lmnsc.lt, rašyti mums info@mukis.lt arba kreiptis adresu Žirmūnų g. 1 B, Vilnius.

 

SLAPUKŲ TAISYKLĖS

 

Jums besilankant mūsų MUKIS informacinės sistemos svetainėje www.mukis.lt, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui. 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų būtinųjų slapukų sąrašą:

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_RequestVerificationToken

 

Padeda išvengti kelių svetainių užklausų klastojimo (CSRF) atakų.

Sesija

HTTP

cf_chl_1

 

Šis slapukas yra "Cloudflare" teikiamų paslaugų, įskaitant apkrovos balansavimą, svetainės turinio pristatymą ir DNS ryšio aptarnavimą svetainių operatoriams, dalis.

1 diena

HTTP

cf_chl_prog

 

Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.

1 diena

HTTP

CookieConsent

 

Išsaugo esamo domeno naudotojo sutikimo su slapukais būseną.

1 metai

HTTP

rc::a

Google

Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.

Nuolatinis

HTML

rc::c

Google

Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.

Sesija

HTML

__cf_bm

 

Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.

1 diena

HTTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų nuostatų slapukų sąrašą:

 

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

LaSID

emokykla.ladesk.com

Leidžia svetainei atpažinti lankytoją, siekiant optimizuoti pokalbių dėžutės funkcionalumą.

Sesija

HTTP

 

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų statistikos ir analitinių slapukų sąrašą:

 

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

LaVisitorNew

emokykla.ladesk.com

Skirtas suskaičiuoti, kiek kartų svetainėje apsilankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl vartotojas neužsiregistruoja du kartus.

1 diena

HTTP

_#/redot.gif

Gemius

Laukia

Sesija

Pixel

_ga

Google

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

2 metai

HTTP

_gat

Google

Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį

1 diena

HTTP

_gid

Google

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, generuoti.

1 diena

HTTP

LaVisitorId_#

emokykla.ladesk.com

Laukia

Sesija

HTTP

 

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų rinkodaros slapukų sąrašą:

 

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

Gdyn

Gemius

Naudojama kartu su iššokančia reklama ir svetainės turiniu. Šis slapukas nustato, kokius skelbimus lankytojui reikėtų rodyti, taip pat užtikrina, kad tie patys skelbimai nebūtų rodomi dažniau, nei numatyta.

1 metai

HTTP

gstorage

Gemius

Nustato unikalų vartotojo ID, leidžiantį trečiųjų šalių reklamuotojams į vartotoją nukreipti atitinkamą reklamą.

Nuolatinis

HTML

Gtest

Gemius

Renka informaciją apie vartotojų elgesį ir naršymą, kuri naudojama svetainei optimizuoti – slapukas taip pat leidžia „Google Ads“ ir „Google Analytics“ rinkti informaciją apie vartotojus rinkodaros tikslais.

6 dienos

HTTP

ads/ga-audiences

Google

Naudojama „Google AdWords“ siekiant pakartotinai pritraukti lankytojus, kurie gali virsti vartotojais, remiantis lankytojo elgsena internete įvairiose svetainėse.

Sesija

Pixel

__gfp_64b

Gemius

Renka duomenis apie vartotojų apsilankymus svetainėje, pvz., kokiuose puslapiuose buvo apsilankyta. Užregistruoti duomenys naudojami vartotojų interesams ir demografiniams profiliams suskirstyti pagal perpardavimus tikslinės rinkodaros tikslais.

1 metai

HTTP

 

 

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS IR PAKEITIMAI

 

Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje www.mukis.lt. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs susipažinote su naujais pakeitimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Taisyklių versija visada pateikiama čia.

 

 

Dalintis: