Šios taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi MUKIS sistema. Pradėdami ja naudotis, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi Mokinių ugdymo karjerai informacine sistema (toliau – MUKIS) sąlygas bei šalių tarpusavio teises ir pareigas.

1.2. MUKIS yra valdoma, administruojama ir kontroliuojama Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (toliau – Valdytojas), juridinio asmens kodas 302848387, buveinės adresas Žirmūnų g. 1B, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100007095119. Duomenys apie Valdytoją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.

1.3. Šiose Taisyklėse:

(a) Naudotojas reiškia fizinį asmenį, besinaudojantį MUKIS;
(b) naudojimasis MUKIS yra suprantamas bei aiškinamas plečiamai ir reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie MUKIS elektroninių ryšių priemonėmis;
(c) Paslaugos reiškia paslaugas, kurios tampa prieinamos Naudotojui užsiregistravus MUKIS ir prisijungus prie MUKIS savitarnos sistemos. Savitarnos sistema – tai Valdytojo valdoma sistema, kurioje prisiregistravęs ir prisijungęs Naudotojas gali atlikti veiksmus.
(d) Turinys reiškia Taisykles ir kitą informaciją (tekstinę ir vaizdinę), skelbiamą MUKIS.

1.4. Naudojimasis MUKIS yra nemokamas, nebent nurodoma kitaip. Jeigu teikiama Paslauga yra mokama, apie tai Naudotojai atskirai informuojami MUKIS.

1.5. Naudotojui ir Valdytojui pasirašius atskirą susitarimą dėl visų ar dalies Paslaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja tokiam susitarimui ar toks susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių.

1.6. Naudotojai naudodamiesi MUKIS besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Taisyklėse ir privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis MUKIS ir (ar) jos Paslaugomis.

 

2. NAUDOTOJŲ REGISTRACIJA

 

2.1. Naudotojui visapusiškai naudotis arba turėti galimybę naudotis MUKIS, Paslaugomis galima tik atlikus registracijos procedūrą.

2.2. Registruotis MUKIS gali:

(a) mokytojai ir pedagogai;
(b) švietimo įstaigų darbuotojai;
(c) valstybės tarnautojai, nedirbantys švietimo įstaigose;
(d) mokiniai;
(e) tėvai (globėjai / rūpintojai);
(f) kiti fiziniai asmenys.

2.3. Registracijos procedūra atliekama prisijungus prie MUKIS elektroninių ryšių priemonėmis ir užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius bei susipažinus su Taisyklėmis ir Privatumo politika (naudotojas, atsidaręs registracijos formą, turi suvesti vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, slaptažodį, patvirtinti slaptažodį, susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis, taip pat suvesti nurodomus asmens duomenis ar ugdymo įstaigos duomenis).

2.4. Aktyvuodamas registraciją, Naudotojas patvirtina, kad:

(a) jis įdėmiai perskaitė šias Taisykles ir susipažino su Privatumo politika, jų nuostatas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis MUKIS Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
(b) jo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Naudotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis;
(c) jis yra veiksnus fizinis asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

2.5. Užsiregistravusiam Naudotojui sukuriama viena individuali profilio paskyra, per kurią jis gali naudotis MUKIS Paslaugomis:

(a) mokytojas, be kita ko, gali peržiūrėti ir tvarkyti priskirtus mokinius, peržiūrėti mokinio profilį, peržiūrėti mokinio karjeros aplanką, parašyti išvadą / įvertinimą, skirti mokiniui ženkliuką, peržiūrėti mokinio tėvų (globėjų / rūpintojų) profilį, peržiūrėti priskirtų mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) sąrašą, peržiūrėti mokinio knygą, pateikti grįžtamąjį ryšį apie renginį, paskirti užduotį, parašyti komentarą prie užduoties, įvertinti mokinio įgūdžius, tvarkyti kvalifikacijos tobulinimo (toliau – KT) programas, kuriose yra užsiregistravęs, peržiūrėti KT programas, peržiūrėti KT sertifikatus, atsisiųsti KT sertifikatą, atšaukti dalyvavimą KT programoje, užsiregistruoti KT programoje, peržiūrėti renginių sąrašą, užsiregistruoti į renginį, tvarkyti renginius, į kuriuos yra užsiregistravęs;
(b) mokinys, be kita ko, gali peržiūrėti savo knygą,  peržiūrėti paskirtų užduočių sąrašą, išspręsti užduotį, pildyti savo karjeros aplanką, peržiūrėti savo pasiekimus, komentarus ir išvadas, peržiūrėti renginių sąrašą, užsiregistruoti į renginį, tvarkyti renginius, į kuriuos yra užsiregistravęs;
c) tėvai (globėjai / rūpintojai), be kita ko, gali peržiūrėti ir tvarkyti priskirtų mokinių duomenis peržiūrėti mokiniui priskirtas užduotis, peržiūrėti mokinio išspręstas užduotis, peržiūrėti mokytojo išvadas, peržiūrėti mokinio karjeros aplanką, peržiūrėti mokinio knygą, peržiūrėti renginių sąrašą, užsiregistruoti į renginį, tvarkyti renginius, į kuriuos yra užsiregistravęs.

2.6. Draudžiama registruotis naudojantis svetimais duomenimis, taip pat draudžiama naudotis svetima paskyra. Nepaisančiam šių reikalavimų Naudotojui Valdytojas turi teisę nedelsdamas ir iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis MUKIS ir (ar) Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad Naudotojas tokiais savo veiksmais padarė ar galėjo padaryti žalą Valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Valdytojas turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.7. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir (ar) papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė MUKIS, šiems duomenims pasikeitus. To nepadarius, Valdytojas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, kad Naudotojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Valdytojas neatsako už nuostolius, atsiradusius Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus.

2.8. Naudotojas yra atsakingas už jo registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie MUKIS atliekami prisijungus su Naudotojo duomenimis. Naudotojas privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo duomenis (įskaitant ir slaptažodį) nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudodamiesi MUKIS ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais.

2.9. Jei MUKIS naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Naudotojo duomenimis, Valdytojas šį asmenį laiko Naudotoju ir Naudotojui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė, nebent prisijungimo duomenys tretiesiems asmenims tapo žinomi dėl Valdytojo kaltės.

2.10. Naudotojas sutinka, kad Valdytojas tvarkytų bet kokius Naudotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo ir Privatumo politikoje nustatytais tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros, statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyti Privatumo politikoje.

 

3. VALDYTOJO IR NAUDOTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS

 

3.1. Valdytojas turi teisę bet kada nepranešęs Naudotojui:

(a) keisti MUKIS turinį, teikiamas Paslaugas ar jų dalį, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Naudotojas;
(b) neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į MUKIS ir (ar) naudotis Paslaugomis ar jų dalimi;
(c) vienašališkai ir savo nuožiūra spręsti apie Naudotojo pateiktų prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Naudotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius, Taisyklių ir (ar) teisės aktų reikalavimų neatitinkančius duomenis, Valdytojas turi teisę nedelsdamas ir nepranešdamas Naudotojui jo neregistruoti, ištrinti atliktą registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų;
(d) profilaktinių ir (ar) techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie MUKIS ir (ar) Paslaugų neribotam terminui. Tokiu atveju Naudotojai gali būti informuoti bendru pranešimu, skelbiamu MUKIS;
(e) visiškai nutraukti MUKIS veiklą.

3.2. Valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar nutraukti Naudotojo galimybę naudotis MUKIS, įskaitant, bet neapsiribojant tokio Naudotojo pateiktos informacijos pakeitimą, naikinimą, Naudotojo prisijungimo duomenų panaikinimą ir uždraudimą Naudotojui iš naujo registruotis, konkretaus IP adreso blokavimą, jei:

(a) Naudotojas pažeidžia Taisykles;
(b) to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
(c) tai yra reikalinga siekiant apginti Valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
(d) kitais Taisyklėse nustatytais atvejais.

3.3. Valdytojas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus, stebėti Naudotojo veiksmus naudojantis MUKIS. Valdytojas gali be atskiro pranešimo pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, ar dalį jų.

3.4. Naudodamasis MUKIS ir (ar) teikiamomis Paslaugomis, Naudotojas privalo:

(a) griežtai laikytis šių Taisyklių ir Privatumo politikoje nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
(b) nepažeisti Valdytojo ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
(c) neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
(d) naudotis tik saugiomis elektroninio ryšio ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
(e) neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) nesiimti kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti MUKIS darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą MUKIS ar Paslaugų teikimo procesui;
(f) paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
(g) nedelsdamas informuoti Valdytoją, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

3.5. Naudojantis MUKIS Naudotojui draudžiama:

(a) atlikti veiksmus, sukeliančius ar galinčius sukelti pavojų MUKIS tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ir (ar) ribojančius Valdytojo galimybę tinkamai teikti paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti MUKIS;
(b) naudoti MUKIS nepageidaujamos informacijos, įskaitant, tačiau neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, kaupimui, laikymui ir pan.
(d) trukdyti įprastai kitų Naudotojų, kurie naudojasi MUKIS, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Naudotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis turiniu;
(f) apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Valdytojo atstovais ar darbuotojais ar kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
(g) rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamus, skelbti bei platinti kitų Naudotojų duomenis arba duomenis apie MUKIS Naudotojų veiksmus.

3.6. Naudotojui pažeidus Taisykles, Valdytojas turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją MUKIS ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

3.7. Naudotojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais MUKIS prieinamais būdais bendrauti su kitais Naudotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie MUKIS pateikiamą turinį bei prieinamas Paslaugas. Naudotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis, nepažeis Valdytojo ar trečiųjų asmenų teisių, įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų.

3.8. Naudotojas pats, o ne Valdytojas, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Naudotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis MUKIS ir (ar) Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Naudotojas ar kiti tretieji asmenys MUKIS platina įžeidžiančią, siekiančią pažeminti, grasinančią, skatinančią neapykantą ir smurtą ar reklaminę, melagingą informaciją, taip pat informaciją, kurioje atskleisti nevieši asmens duomenys, MUKIS pasilieka teisę tokią informaciją ir (ar) komentarą, ir (ar) pranešimą, ir (ar) turinį panaikinti be jokio perspėjimo.

3.9. Valdytojas gali keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo MUKIS. Jei Naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis turi ištrinti savo paskyrą MUKIS arba atitinkamą paskyroje esančią informaciją apie save. Jei Naudotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojasi MUKIS, laikoma, jog jis sutinka su pakeitimais.

 

4. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

 

4.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į MUKIS, susijusios su ja ir (ar) jos Turiniu, priklauso Valdytojui ir yra saugomos teisės aktų. Už šių teisių pažeidimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Be Valdytojo rašytinio sutikimo draudžiama MUKIS esančią informaciją arba bet kokią jos dalį atgaminti, viešai skelbti, platinti ar kitaip naudoti.

 

5. KITOS SUSIJUSIOS SVETAINĖS

 

5.1. MUKIS gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Naudotojui išeiti iš šios sistemos, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta MUKIS (toliau – Susijusios svetainės).

5.2. Valdytojas negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

 

6. INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

 

6.1.  Valdytojas visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui registracijos metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Naudotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdamas į jo naudojamas Paslaugas. Siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.

6.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Naudotojas siunčia www.mukis.lt nurodytais Valdytojo kontaktiniais adresais.

 

7. VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ

 

7.1. Valdytojas nėra ir nebus atsakingas už MUKIS ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, taip pat Naudotojo ar trečiųjų asmenų praradimus ar nuostolius, atsiradusius naudojantis MUKIS. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Paslaugos yra teikiamos be jokių Valdytojo patvirtinimų ar garantijų, kad MUKIS veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi ar kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims.

7.2. MUKIS veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Valdytojas laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie MUKIS dėl Sistemos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jei apie tokius atvejus Valdytojas informuos Naudotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Šios Taisyklės yra vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2. Tuo atveju, jeigu kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

8.3. Visi ginčai, nesutarimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Dalintis: